szivlogo

A LOVEYOURBODY.HU WEBOLDALON

KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

FELHASZNÁLÁSI-ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

A Szolgáltató cégneve: Love Your Body Group Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Szolgáltató”)

Rövidített cégneve: Love Your Body Group Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Kaszáló utca 137-147 C lph. 1 em. 4 a.

A Szolgáltató postacíme: 1173 Budapest, Kaszáló utca 137-147 C lph. 1 em. 4 a.

Cégjegyzékszáma: 01-09-294497

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 25886740-2-42

Adatvédelmi nyilvántartás száma: 0000000 / nyilvántartásba vétel folyamatban

 

 (2) Szolgáltató elérhetősége:

Telefon: +36 70 408 5960

Fax:  -

E-mail: 

 

(3) Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft.

 

2. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltatóval az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó).

 

(2) A Szolgáltató az általa üzemeltetett a loveyourbody.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál)  keresztül elérhető és jelen Felhasználási- és Általános Szerződési Feltétekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadó Felhasználó számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv. (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseire.

 

(3) A Szolgáltató Portálon nyújtott Szolgáltatásaival felhasználói felületet biztosít, amelyen keresztül a rendszerben regisztráló magánrendelést adó orvosok és magánklinikák által kínált egészségügyi szolgáltatási csomagokat és szűrőcsomagokat a Portálra látogató felhasználók lefoglalhatja.

 

 (4) A Portálon keresztül kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével – a Portálon történő regisztrációval jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezetten kifogásolása nélkül - valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A Portál Szolgáltatásainak használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Felhasználók értesítésével vagy anélkül. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt.

 

(5) Jelen ÁSZF 2018.05.29. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben. Szolgáltató a Jelen ÁSZF alapján Magyarország területén nyújtja a Szolgáltatásait.

 

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

 (1) A Felhasználók a Portálon keresztül kiválasztják és a foglalási díj megfizetése mellett lefoglalhatják az általuk igénybe venni kívánt, a megjelölt egészségügyi szolgáltató által nyújtott és számukra legmegfelelőbb egészségügyi szűrőcsomagot.

A lefoglalni kívánt szolgáltatás leírását, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott szolgáltatás melletti ismertető tartalmazza. A szűrőcsomagok mellett feltüntetett árak a foglalási díjat már tartalmazzák, ennek megfelelően a foglalási díj nem jelent többletköltséget a Felhasználók számára.

A foglalási díjon felül a vizsgálat árát a Felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően az adott egészségügyi szolgáltatónál köteles megfizetni. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, az egészségügyi szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés feltételeiről az egészségügyi szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót. Az egészségügyi szolgáltató által biztosított feltételek Felhasználó általi megismerését követően, azok elfogadásával jön létre az egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a Felhasználó és az egészségügyi szolgáltató között.

 

(2) A Felhasználó az általa lefoglalni kívánt egészségügyi szűrőcsomagot ún. virtuális kosárba gyűjtheti (a továbbiakban: „Kosár”), a termék Kosárba helyezése előtt megjelölheti a lefoglalni kívánt darabszámot. (1. lépés) A Kosár tartalmazza tehát a Felhasználó által kiválasztott csomagok megnevezését, cikkszámát, részletes adatait, a lefoglalni kívánt csomagok darabszámát, azok egységárát, a fizetendő végösszeget, az esetleges kedvezmény összegét.

A Felhasználó a Kosár tartalmát a foglalás során a Kosár ikonra kattintással bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy törölheti.

 

(3) A foglalás következő lépéseként a Felhasználó kiválaszthatja a foglalási díj megfizetésének módját, valamint a még nem regisztrált Felhasználó ekkor köteles elvégezni a regisztrációt.

A „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezheti el a regisztráció.

 

(4) A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

-          felhasználónév

-          teljes név

-          jelszó

-          e-mail cím

-          lakcím

-          mobiltelefonszám

-          jelszó (minimum …karakter)

A regisztráció véglegesítését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és felhasználónévvel védett Felhasználói Felületen bármikor van lehetőség.

 

A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából, vagy a jelszó elvesztéséből eredő károkért.

 

(5) A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek.

 

(6) Az utolsó lépésként a Felhasználó a „foglalás megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti a foglalást. (3. lépés) A foglalás véglegesítését megelőzően a rendszer megjeleníti a Felhasználó foglalásának valamennyi részletét, így a Felhasználó a véglegesítést megelőzően kijavíthatja az esetleges hibákat, valamint törölheti az egyes termékeket, vagy magát a foglalást. A foglalás véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a foglalás elküldése a Felhasználó számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

 

(7)  Fizetési módok

A Portálon történő foglalás esetén a Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Paypal
 2. banki átutalás
 3. bankkártyás fizetéssel

 

a.) Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Paypal-számlával, a bankkártya adatok megadása nélkül. a Paypal-egyenleg terhére tud fizetni. Amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik Paypal-számlával, akkor a Paypal fizetés választása esetén átirányítjuk a Paypal titkosított oldalára, ahol a bankkártya adatainak megadásával tud fizetni.

A sikeres fizetésről a Paypal rendszere e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, és visszairányítja a Portálra.

A Paypal-ra vonatkozó bővebb információ a https://www.paypal.com weboldalon található.

 

b.) A Szolgáltató a banki átutalás fizetési mód választása esetén a foglalás visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a foglalás azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett összegről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formában történő kiállításához. A Szolgáltató a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

 

(8) A Felhasználó végig nyomon követheti, hogy éppen hol (melyik lépésnél) jár a foglalási folyamatban, a foglalás véglegesítését megelőzően bármikor, visszaléphet a korábbi lépések bármelyikére, új tételeket vehet fel, vagy törölheti a már felvett tételeket, vagy azok egy részét.

 

(9) Szolgáltató a Felhasználó részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre.

 

(10) A Felek közötti szerződés a Felhasználó által elküldött foglalás Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolása a Felhasználó e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik.

A szerződés a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

4. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

 (1) A foglalás megerősítését követően ennek megfelelően a Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a alapján őt megillető felmondás jogát a foglalás megerősítésétől számított 14 napig, de legfeljebb a lefoglalt egészségügyi szolgáltatás igénybevételének időpontjáig gyakorolhatja.

 

(2) A Felhasználót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Felhasználó a kifejezett előzetes beleegyezését a „Foglalás megerősítése” gomb mellett található jelölőnégyzet bejelölésével adhatja meg, amelynek értelmében a Felhasználó kéri a szolgáltatás azonnali nyújtását és tudomásul veszi, hogy ezzel elveszíti a 45/2014. Korm. rendeleteben biztosított felmondás jogát.

 

 (3) Amennyiben a Felhasználó nem kéri a szolgáltatás azonnali nyújtását, akkor Szolgáltató csak a 14 nap letelte után továbbítja a Felhasználó foglalását.

 

 (4) A Felhasználó a foglalással kapcsolatos felmondási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja felhasználónévvel és jelszóval végzett felhasználási felületen keresztül.

 

(5) A Felhasználó felmondás esetén köteles a foglalási díj 100 %-át a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztót felmondási joga gyakorlásával összefüggésben további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

 

(6) A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a felmondásra tekintettel a Felhasználó részére visszajó összeget banki átutalás útján térítse vissza.

 

(7) A Felhasználó a Szolgáltatóval kötött szerződését a regisztráció törlésével bármikor indokolás nélkül megszüntetheti. A regisztráció törlése nem érinti a Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozását. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztrációja törléséről.

 

 5. KELLÉKSZAVATOSSÁG.

(1) Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

(2) A Felhasználó- választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

(3) A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már nem érvényesítheti.

 

(3) A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

(4) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5. FELELŐSSÉG

 (1) A Szolgáltató nem nyújt egészségügyi szolgáltatást. A Portál egy olyan felület, amely hirdetési felületet és foglalási lehetőséget biztosít a magánorvosok, magánklinikák és az általuk kínált egészségügyi szolgáltatást kereső Felhasználók számára.

A táv egészségügyi tanácsadás nem helyettesíti teljeskörűen a szakorvossal személyesen folytatott konzultációt, és azt követő részletes orvosi vizsgálatot, ezért a Love Your Body nem vállal felelősséget az ebből következő hiányosságokból.  A Love your Body a konzultáció során elhangzott orvosi szakvéleményekért nem tud felelősséget vállalni.

 

(2) A Szolgáltató nem ellenőrzi a Portálon regisztrált orvosok/magánrendelők minőségét, és nem szavatolja a szakmai hozzáértését, munkájának minőségét és eredményességét.

 

(3) A Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználó és az orvos/magánrendelő között létrejött megállapodásban, ennek megfelelően nem vállal felelősséget a szolgáltatás eredményeképpen létrejövő jogviszonyból eredő károkért.

 

(4) A Portálon nyújtott információk (csomagok tartalma, ára, adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó bármilyen információ) az orvosoktól/magánrendelőktől származó adatokon alapulnak, mivel azokat az orvosok/magánrendelők saját maguk töltik fel és szerkesztik.

Ennek megfelelően a Portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása az igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. Szolgáltató az orvosok/magánrendelők által elhelyezett tartalmakért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

 

(5) Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Eker. Tv.) értelmében az orvosok/magánrendelők által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében az adott orvos/magánrendelő minősül szolgáltatónak.

A Szolgáltató az orvos/magánrendelő által a Portálon elérhetővé tett tartalom tekintetében az Eker. tv. szerinti jogellenes tartalomra vonatkozó értesítés esetén lefolytatja a törvény által előírt értesítési-eltávolítási eljárást. Ebben az esetben a Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért.

 

(6) Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („as is”), ennek megfelelően nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint nem vállal felelősséget a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességéért. Azok használata a Felhasználók saját kockázatára és felelősségére történik.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a véletlen törlésből, hálózati vagy rendszerhibából, fájlsérülésből vagy bármely más okból eredő adatvesztésért.

 

(7) Szolgáltató évi 95.%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a szerződésben vállalt Szolgáltatásait. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

 

(8) Minden Felhasználó köteles betartani a Portálon érvényes felhasználási szabályokat. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést minden olyan Felhasználó számára, aki megszegi a vonatkozó szabályokat.

A Szolgáltatás kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használható fel.

Tilos:

 • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
 • másokat sértő tartalmak elhelyezése, kifejezések használata;
 • bármely személy vagy csoport rágalmazása;
 • vállalkozások termékeit jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;
 • bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;
 • a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;
 • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
 • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok)
 • számítógépes kalózprogramok felkínálása, a gyárilag másolásvédett eszközök feltörésére vonatkozó információk közzététele;
 • internetes normák megsértése;
 • a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverek/hálózatok működésének megzavarása vagy megszakítása reklámok vagy konkurens szolgáltatásokra mutató hivatkozások, „levélszemét”, spamek, „lánclevelek” vagy kéretlen e-mailek közzététele révén;
 • illegális tevékenységre való buzdítás, ideértve minden olyan tevékenységet, amely tiltott kábítószerekkel, szerencsejátékkal, pornográfiával, prostitúcióval, gyermekpornográfiával, rablással, számítógépes vírusok terjesztésével, magáncélú számítógépes rendszerekbe való behatolással, illegális szoftverhasználattal, bankkártyák kódfeltörésével vagy más bűncselekményekkel kapcsolatos;
 • a Portálon nyújtott Szolgáltatás biztonsági szintjének csökkentése;
 • a Szolgáltató informatikai rendszerének védelmét, elérhetőségét, integritását sértő magatartás, a Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom felhasználása, a Szolgáltató rendszerébe való jogosulatlan behatolás, vagy annak kísérlete, jogellenes cselekmények elkövetésére való felhívás.

 

(9) Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért, továbbá felel minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználónevének és jelszavának felhasználásával történt.

 

(10) Felhasználó vállalja, hogy helytáll a Szolgáltató helyett a harmadik személyek által a Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben támasztott kártérítési vagy egyébe igények esetén.

 

 (11) A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

6. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

 (1) Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

7. SZERZŐI JOGOK

(1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Portálon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

 

(2)    A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

(3)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

 

 

8. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 (1) A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 1173 Budapest, Kaszáló utca 137-147 C lph. 1 em. 4 a.

Telefonszám: 06704085960

E-mail: 

 

(2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a panaszos Felhasználóval. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére. Szolgáltató egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

 

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

 

(4) Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt.6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.

Honlap: www.nfh.hu

Telefon: 06 1 459 4800

Fax: 06 1 210 4677

 

(5) A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail:

 

(6) A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

 

9. HÍRLEVÉL

(1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

 

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

(3)  A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozó felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

 

(4) A hírlevélre feliratkozó személy az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A hozzájárulás a Grt.tv. 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül.

 

 (5) A hírlevélre feliratkozott felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az érintett személy adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megtehető a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a 17. kerületi Járásbíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.), illetve a 17. kerületi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 25.) illetékességét.

 

(2) A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2018.05.29. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: www.loveyourbody.hu/.

 

(3) Felek a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

 

2018.05.29.

Love Your Body Group

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1. számú melléklet

 

Elállási nyilatkozat minta: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

 

Címzett: Love Your Body Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1173 Budapest, Kaszáló utca 137-147 C lph. 1 em. 4 a. cg: 01-09-294497 adószám: 25886740-2-42)

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom a felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtása iránti szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:

 

 A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

Kelt: